Privātuma politika

Privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) satur informāciju par to, kādu informāciju par lietotāju (turpmāk - Lietotājs) var iegūt viņa uzturēšanās laikā www.hop.lv tīmekļa vietnē un kā tā tiek izmantota, kā arī, kādas tiesības ir Lietotājam. Informējam, ka SIA “hop.lv” bez Lietotāja piekrišanas nepārdod un nenodod personisko informāciju trešajām personām, izņemot zemāk aprakstītos īpašos gadījumus vai, ja tas nav noteikts ar likumu.
Kas notiek ar personas datiem SIA “hop.lv”.
1. SIA “hop.lv” uzturētās mājaslapas www.hop.lv izmantošana nozīmē, ka Lietotājs ir pieņēmis Privātuma politiku. Ja Lietotājs nevēlas, lai tam ir saistoši Turpmāk minētie noteikumi Lietotājam nav saistoši, ja Lietotājs nekādā veidā  neizmanto vietni www.hop.lv. Ja Lietotājs reģistrējas kā vietnes lietotājs vai iesniedz personiski identificējamu informāciju, tas norāda, ka Lietotājs ir izlasījis un sapratis Privātuma politiku, un piekrīt tās saturam.
2. SIA “hop.lv” var periodiski mainīt vai koriģēt Privātuma politiku, un šādas izmaiņas stāsies spēkā ar brīdi, kad www.hop.lv tiks publicēta grozītā Privātuma politiku. Periodiski pārskatot Privātuma politiku, Lietotājs būs informēts par jebkādām izmaiņām vai atjauninājumiem.
3. Lai sniegtu mājaslapas pakalpojumus, SIA “hop.lv” ir nepieciešams uzturēt un apstrādāt noteiktu personisko informāciju par Lietotāju, tostarp, bet ne tikai, vārdu, dzimumu, vecumu, kontaktinformāciju un e-pasta adresi. Lietotājs piekrīt tam, ka SIA “hop.lv” apkopo šādu personīgo informāciju sekojošā kārtībā:
3.1. Ja reģistrēts lietotājs publicē sevis izveidotu sludinājumu, sludinājumā būs jābūt redzamiem sekojošiem personas datiem: e-pasta adrese, telefona numurs, vārds un uzvārds. Šai informācijai jābūt redzamai visiem mājaslapas lietotājiem;
3.2. Ja reģistrētais lietotājs veiks maksājumus par www.hop.lv sniegtajiem pakalpojumiem, SIA “hop.lv” veiks šādu maksājumu apstrādi, tostarp apstrādājot informāciju, kas ir redzama maksājuma uzdevumā;
3.3. SIA “hop.lv” saņems informāciju par ierīcēm, kuras izmanto Lietotājs, lai piekļūtu mājaslapai (piemēram, ierīces veids, operētājsistēma, interneta pārlūks, mobilo sakaru operators, IP adrese, pieslēgšanās laiks un ilgums), kā arī informāciju no trešo pušu mājaslapām un mobilajām lietotnēm, kas tiks izmantotas, lai autentificētos www.hop.lv, piemēram, izmantojot sociālos tīklus.
3.4. SIA “hop.lv” ir tiesīgs izpaust Lietotāja personisko informāciju normatīvajos aktos paredzētā kārtībā, vai gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai ievērotu jebkuru piemērojamo likumu vai aizstāvētu savas tiesības vai īpašumu, vai tad, ja ir apdraudēta trešo pušu likumiskās tiesības.
3.5. SIA “hop.lv” biroja apmeklētājiem jāņem vērā, ka SIA “hop.lv” veic videonovērošanu biroja teritorijā.

3.6. SIA “ hop.lv” apstrādā jebkuru citu informāciju, ko Lietotājs iesniedz www.hop.lv tīmekļa vietnē.

4. Personas datu apstrādes pārzinis ir:

4.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “hop.lv”, reģistrācijas Nr. 40103445089, biroja adrese: A7 ceļa 21 kilometrs, Ķekavas novads, LV-2123.
4.2. SIA “hop.lv” kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: ______________. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA “hop.lv” biroja adresē, var uzdot jautājumus vai iesniegt pieprasījumus par personas datu apstrādi.

5. Apstrādājot personas datus, SIA “hop.lv” ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.
6. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Lietotājs sniedz personas datus (SIA “hop.lv” interneta mājaslapā, elektroniskajā pastā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti. 
Kāpēc SIA “hop.lv” nepieciešami Lietotāja personas dati
7. Augstāk aprakstītos personas datus SIA “hop.lv” apstrādā ar nolūku:
7.1. sniegt pakalpojumus un pārdot pakalpojumus vai preces:
Lietotāja identificēšanai, preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei), pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai, preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai, pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem, klientu apkalpošanai, pieteikumu izskatīšanai un apstrādei, klientu lojalitātes veicināšanai, apmierinātības mērījumiem, norēķinu administrēšanai;
7.2. publicēt Lietotāja izveidotos sludinājumus;
7.3. sniegt informāciju Lietotājam, sazināties ar to, informēt par izmaiņām un jauninājumiem portāla darbībā;
7.4. plānot biznesu un analizēt procesus;
7.5. sniegt informāciju iestādēm likumdošanā noteiktajos gadījumos un apjomā.

8. SIA “hop.lv” aizsargā Lietotāja datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “hop.lv” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Personas datu apstrāde un kam SIA “hop.lv” var nodot personas datus
9. SIA “hop.lv” apstrādā personas datus, kas saņemti tieši no Lietotāja, piemēram, no tīmekļa vietnēm, no iekārtām, kuras Lietotājs lieto, kad apmeklē www.hop.lv, no klientu apkalpošanas informācijas, no sazināšanās pa tālruni, e-pastu u.c.
10. SIA “hop.lv” neizpauž trešajām personām Lietotāja personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem elektronisko sakaru, satura vai citiem pakalpojumiem, izņemot: ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju; saskaņā ar Letotāja skaidru un nepārprotamu piekrišanu; ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA “hop.lv” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās
11. Lai izpildītu SIA “hop.lv” saistības, kā arī normatīvajos aktos noteikto, SIA “hop.lv” nodos Lietotāja personas datus atsevišķām trešajām personām, par kurām tie iepriekš tiks informēti. Tie ir:
11.1. SIA “hop.lv” sadarbības partenri, kas nodrošina līguma izpildi;
11.2. trešie maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzēji gadījumos, kad to paredz līgums vai likums;
11.3. trešās personas, lai īstenotu tiešās reklāmas un mārketinga pasākumus. Tas var notikt tikai tad, ja trešās personas mērķi ir saskanīgi ar SIA “hop.lv” mērķiem, kas aprakstīti Privātuma politikā.
11.4. citas personas, ja SIA “hop.lv” ir saņēmusi Lietotāja piekrišanu.

12. SIA “hop.lv” attiecībā uz Lietotāju var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Lietotājs par šādām SIA “hop.lv” darbībām tiek informēts atsevišķi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Lietotājs var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Lietotāja tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas un pakalpojumus. Šādu lēmumu pieņemšana, kas Lietotājam rada tiesiskās sekas (piemēram, Lietotāja pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp SIA “hop.lv” un Lietotāju noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Lietotāja nepārprotamu piekrišanu.
Lietotāja tiesības savu personas datu pārvaldīšanā  

13. Lietotājam ir sekojošas tiesības savu datu pārvaldīšanā:
13.1. pieprasīt informāciju par to, vai personas dati tiek apstrādāti, kā personas dati tiek lietoti, kā informācija par personas datiem tiek izvērtēta, kā arī, vai personas datu apstrāde tiek veikta saskņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.
13.2. pieprasīt koriģēt savus personas datus, kurus uztur SIA “hop.lv”.
13.3. pašam labot sevis norādīto informāciju www.hop.lv sadaļā "Profila iestatījumi", kā arī tiesības dzēst savus sludinājumus un/vai profilu.
13.4. pieprasīt dzēst savus personas datus, ja nav iemesla turpināt to apstrādi, tādējādi dzēšot arī ar to saistīto informāciju.
13.5. iebilst savu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, kā arī atteikties no tiešā mārketinga, nosūtot informāciju par to uz elektronisko adresi: [email protected]
13.6. pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi, tādējādi lūdzot SIA “hop.lv” apturēt personas datu apstrādi šādos gadījumos: (a) ja Lietotājs vēlas, lai SIA “hop.lv” precizitātu datu lietošanu; b) ja Lietotājs uzskata, ka viņa datu izmantošana ir nelikumīga, taču nevēlas, lai tie tiek dzēsti pavisam; d) Lietotājs iebilda pret savu datu izmantošanu, bet SIA “hop.lv” nepieciešams veikt pārbaudi, vai ​​iebildumi ir pamatoti.
13.7. apstiprināt savu piekrišanu jebkurā laikā, kad tam tiek jautāta piekrišana personas datu apstrādei. Tomēr tas neietekmēs to datu apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas. Ja Lietotājs atsauc savu piekrišanu, iespējams, nebūs iespējams saņemt noteiktus produktus vai pakalpojumus, par ko Lietotājs tiks informēts.
13.8. iesniegt sūdzību par savu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).
13.9. Lietotājs var iesniegt pieprasījumu par tiesību īstenošanu attiecībā uz saviem personas datiem rakstveidā klātienā SIA “hop.lv” birojā, tikai pēc personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas, vai elektroniski, parakstot savu elektronisko iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.
13.10. izvērtējot lietotāju iesniegumu, SIA “hop.lv” sniedz motivētu atbildi vai veic nepieciešamās darbības lietotāja personas datu dzēšanai.

Cik ilgi tiek glabāti un apstrādāti personas dati
14. SIA “hop.lv” glabā un apstrādā Lietotāja personas datus, tikmēr, kamēr:
14.1. ir spēkā ar Lietotāju noslēgtais līgums;
14.2. kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “hop.lv” vai Lietotājs var realizēt savas likumiskās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
14.3. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums glabāt datus;
14.4. kamēr ir spēkā Lietotāja piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

15. Pēc tam, kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, Lietotāja personas dati tiek dzēsti.

Saziņa ar Lietotāju
16. SIA “hop.lv” veic saziņu ar Lietotāju, izmantojot Lietotāja norādīto
kontaktinformāciju.